Audyt personalny

Audyt personalny jest to proces ukierunkowany na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników w kontekście planów i potrzeb firmy. Audyt jest kompleksową diagnozą aktualnej sytuacji, panującej w przedsiębiorstwie oraz metod zarządzania personelem.

Celem przeprowadzenia audytu personalnego jest zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem obecnym danego procesu, a stanem pożądanym z punktu widzenia strategii firmy oraz optymalizacji procesów zarządzania. Projekt ten skutkuje podniesieniem efektywności zarządzania zasobami ludzkimi wśród mikro, małych, średnich i dużych firm. To narzędzie Human Resources pozwala zdiagnozować „luki” w zakresie kompetencji, umiejętności, a także motywacji pracowników. Poprawne zidentyfikowanie „luki” jest podstawą do określenia charakteru i zakresu działań, które należy podjąć, aby zminimalizować lub ograniczyć te już powstałe. Dzięki audytowi kadra zarządzająca może dostrzec przeszkody oraz podjąć kroki, które wyeliminują problemy w dążeniu do sukcesu organizacji. Dlatego też niezwykle istotnym jest poprawne określenie stanu pożądanego poszczególnych procesów, który powinien wynikać z celów strategicznych przedsiębiorstwa. W rezultacie firma potrafi wykorzystać w jak największym stopniu proces zarządzania zasobami ludzkimi, by przyczyniał się do realizowania strategii biznesowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stosujemy sprawdzone i zaawansowane narzędzia diagnostyczne. Kształt i cele audytu personalnego uzyskujemy w ścisłej współpracy z Klientem, biorąc pod uwagę najważniejsze kwestie. Do każdego audytu personalnego stosujemy indywidualne podejście, na skutek tego dobieramy rozwiązania zgodne z oczekiwaniami Klienta. Przed podjęciem diagnozy, analizujemy potrzeby i cele przedsiębiorstwa oraz zakres i precyzyjność raportów.

Korzyści dla pracodawcy z przeprowadzonego audytu personalnego:

  1. optymalizacja kosztów zatrudnienia,
  2. poprawa efektywności pracy,
  3. budowanie strategii zarządzania kadrami,
  4. kompleksowa informacja na temat poziomu umiejętności zatrudnionej kadry, pozwalająca zarządowi firmy przygotowania prawidłowej polityki personalnej,
  5. powstanie nowego lub ulepszenie regulaminu zarządzania personelem,
  6. możliwość diagnozy i określenia potrzeb szkoleniowych,
  7. udoskonalenie trybu rekrutacji, zatrudnienia i adaptacji nowych pracowników,
  8. polepszenie procesów komunikacyjnych oraz doskonalenie obiegu informacji.

Audyt personalny kierowany jest głównie dla przedsiębiorstw, które chcą pozyskać informacje na temat posiadanego personelu. Diagnoza może obejmować konkretnych pracowników, specjalistów lub także całego zespołu przedsiębiorstwa.